Testy infrastruktury pod obciążeniem

 1. Cel działania
  1. testy jakości energii:
   Podstawowym celem tego rodzaju testów jest wykonanie serii pomiarów charakterystycznych parametrów systemu w trybie ciągłym, w warunkach symulujących pracę pod zmiennym obciążeniem, aż do osiągnięcia przeciążenia w celu oceny skuteczności zabezpieczeń. Testy pozwalają weryfikować przyjęte założenia projektowe i zgodność uzyskanych wyników z deklaracjami producentów.
  2. testy elementów systemu dystrybucji energii:
   W warunkach rzeczywistych prawidłowe wykonanie pełnych testów elementów systemu jest bardzo utrudnione, a często wręcz niemożliwe. W związku z tym, kluczowe jest wykonanie pełnych, długotrwałych testów pod pełnym obciążeniem już w fazie uruchamiania systemu gdy ewentualne wady mogą być usunięte bez negatywnych konsekwencji dla odbiorów. Wczesne wykrywanie problemów prowadzi do wzrostu niezawodności działania systemu w czasie normalnej pracy. Testy pozwalają weryfikować pracę urządzeń w różnych warunkach termicznych i obciążenia jak też badać rzeczywiste czasy autonomii zasilaczy UPS, oceniać pracę generatorów napięcia przy ekstremalnych obciążeniach czy też zachowanie elementów w symulowanych scenariuszach awaryjnych.
  3. testy współpracy wszystkich elementów systemu:
   Jedynie testy w warunkach pełnego obciążenia gwarantują poprawną ocenę współpracy wszystkich elementów systemu. Badaniu podlega zachowanie elementów w różnych konfiguracjach połączeń, czasy przełączeń, zgodność reakcji z zaprojektowanymi i przewidywanymi scenariuszami, selektywność zabezpieczeń itd.
  4. analiza termiczna systemu energetycznego i systemu chłodzenia:
   Analiza termiczna jest istotnym elementem badania urządzeń w zakresie ich sprawności energetycznej i poprawności funkcjonowania. Może mieć zastosowanie prewencyjne, pozwalając na wcześniejsze wychwycenie problemów i zapobieganie potencjalnym, zbliżającym się awariom. Celem analizy jest ocena stanu badanego urządzenia, jak też – w przypadku stwierdzonych problemów – wskazanie konkretnych rozwiązań i działań korygujących.
 2. Zakres prac
  1. prace wstępne:
   1. Ogólny przegląd systemu zasilania (rozdzielnie i stacje transformatorowe, linie przesyłowe energii – kable i szynoprzewody, zasilacze UPS, przełączniki statyczne, agregaty prądotwórcze, …) w kontekście opracowania szczegółowego programu testów, doboru i rozlokowania aparatury pomiarowej oraz konfiguracji elementów sztucznego obciążenia.
   2. Weryfikacja i uzgodnienie ostateczne zakresu i programu testów ze zlecającym
  2. dostawa i przygotowanie systemu testującego:
   1. Rozlokowanie obciążnic i wykonanie połączeń kablowych.
   2. Podłączenie i konfiguracja aparatury pomiarowej.
  3. testy pojedynczych elementów systemu oraz testy współpracy:
   1. Wykonanie testów sprawdzających, weryfikujących poprawność działania urządzeń (np. test startu generatora po zaniku zasilania podstawowego, test działania układu SZR w rozdzielni, testy zasilaczy UPS itp.) zgodnie z zatwierdzonym programem testów.
   2. Wykonanie długotrwałych testów obciążeniowych systemu przy obciążeniu znamionowym.
   3. Badanie zachowania systemu przy występowaniu długotrwałych przeciążeń.
  4. analiza termiczna:
   1. Ogólny przegląd systemu zasilania kamerą termowizyjną (rozdzielnie i stacje transformatorowe, linie przesyłowe energii – kable i szynoprzewody, zasilacze UPS, przełączniki statyczne, agregaty prądotwórcze, …).
   2. Wykonanie pomiarów (wizualizacja temperatury) wybranych urządzeń i ich elementów.
   3. Sporządzenie mapy termicznej badanego obszaru dla wybranych, charakterystycznych miejsc pomieszczenia w celu weryfikacji skuteczności systemu chłodzenia i wskazaniu ewentualnych „hot spot’ów”.
  5. prace końcowe:
   1. Sporządzenie raportu z przeprowadzonych testów z oceną jakości i bezpieczeństwa badanego systemu.
   2. Opracowanie wniosków i zaleceń.
   3. Demontaż i usuniecie systemu testowego.
 3. Korzyści dla klienta
  Oferowana usługa może wynikać z różnych potrzeb klienta. Jej głównym celem, w zależności od etapu budowy i/lub eksploatacji badanej infrastruktury może być:
  1. zdiagnozowanie i usunięcie nieprawidłowości powstałych w trakcie budowy, modernizacji lub w trakcie pracy systemu;
  2. ocena ryzyk związanych z eksploatacją istniejącego systemu zasilania;
  3. pro aktywna, okresowa ocena stanu systemu pod kątem niezawodności, dostępności, możliwości rozbudowy, stopnia zużycia, …;
  4. ocena efektywności pracy systemu i uzyskanie zaleceń, co do jej poprawy;
  5. ocena niezawodności i dostępności systemu na potrzeby usług świadczonych przez klienta dla podmiotów trzecich (np. potwierdzenie klasy i stopnia bezpieczeństwa miejsca kolokacji usług).
   W każdym z tych przypadków realizacja wniosków i rekomendacji będących wynikiem testów przekłada się na bieżące lub przyszłe korzyści finansowe klienta oraz minimalizację ryzyk.
 4. Warunki realizacji
  1. właściwy zakres prac:
   Testy obciążeniowe mogą dotyczyć wybranych, pojedynczych elementów infrastruktury zlecającego, jak też mogą zostać rozszerzone na cały system. We wstępnej fazie ofertowania/realizacji prac istotne jest zebranie i uporządkowanie informacji definiujących występujące problemy i oczekiwane cele testów.
  2. termin i czas trwania:
   Termin wykonywania testów zawsze podlega uzgodnieniu z klientem, szczególnie w przypadku systemów pracujących w sposób ciągły. Bazą do ustaleń jest harmonogram prac. Podstawową zasadą jest minimalizowanie ryzyka i potrzeby wyłączeń badanego systemu. Czas trwania testów wynika z przyjętego programu.
  3. forma prezentacji wyników:
   W wyniku testów powstaje raport w wersji drukowanej oraz kopia elektroniczna w formacie PDF, w ilościach określonych umową.
  4. zasada poufności działań:
   EST Energy zapewnia obiektywną ocenę badanej infrastruktury, pracuje w roli eksperta i wydaje raport końcowy w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Ponadto gwarantuje, że wiedza zdobyta w trakcie audytu nie będzie służyła innym celom i nie będzie dalej wykorzystywana i rozpowszechniana.
  5. gwarancja bezpieczeństwa:
   EST Energy stosuje tylko sprawdzone procedury weryfikacji i testowania. Pracownicy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo zarówno w zakresie BHP, jak też testowanych systemów. Sprzęt wykorzystywany podczas testów spełnia wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i wiarygodności pomiarów. Wszystkie przyrządy pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty legalizacyjne.
  6. cena sprzedaży:
   Cena testów jest uzależniona od zakresu, stopnia komplikacji i uzgodnionego harmonogramu prac i stanowi element negocjacyjny.
Ogólne warunki zamówienia RODO