Audyt systemu klimatyzacji i wentylacji

 1. Cel działania
  Podstawowym celem tego rodzaju audytu jest weryfikacja zgodności systemu klimatyzacji z obowiązującymi standardami prawnymi, organizacyjnymi oraz stosowanymi „dobrymi praktykami”. Taki audyt pozwala ocenić warunki środowiskowe istniejące w klimatyzowanych pomieszczeniach i pozwala uniknąć awarii sprzętu IT spowodowanych niewłaściwą temperaturą i/lub wilgotnością.
  Audyt oprócz oceny systemu klimatyzacji i wentylacji zawiera także propozycje zmian technicznych, organizacyjnych i/lub proceduralnych.
 2. Zakres prac
  1. prace wstępne:
   1. Przegląd istniejącej dokumentacji technicznej (projektów technicznych, schematów, notatek, protokołów i innych dokumentów).
   2. Szczegółowa analiza dokumentacji związanej z pojedynczymi punktami awarii oraz ze zgłoszonymi i/lub stwierdzonymi problemami w pracy systemu.
   3. Ogólny przegląd systemu klimatyzacji i wentylacji (jednostki wewnętrzne, jednostki zewnętrzne, nawilżacze, instalacje rurowe, zbiorniki, …).
   4. Dokładna weryfikacja porównawcza zgodności aktualnej dokumentacji technicznej ze stanem rzeczywistym – inwentaryzacja w wymaganym zakresie.
   5. Odczyt danych z rejestrów urządzeń poprzez pulpity operatorskie i/lub z systemu monitoringu.
   6. Ogólny przegląd pomieszczeń klimatyzowanych kamerą termowizyjną.
   7. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.
  2. analiza termiczna:
   1. Wykonanie pomiarów (wizualizacja temperatury) wybranych szaf, urządzeń i ich elementów.
    UWAGA: Badanie termowizyjne jest bezdotykowe – pozwala na zdalną kontrolę obiektów. Sprawdzenie stanu badanych urządzeń odbywa się w czasie rzeczywistym, w nominalnych warunkach pracy.
  3. analiza niezawodności i dostępności:
   1. Wykonanie testów sprawdzających, potwierdzających poprawność działania urządzeń (np. test startu urządzeń po zaniku zasilania podstawowego i po przejściu na zasilanie alternatywne itp.).
   2. Wykonanie dokumentacji poinwentaryzacyjnej z załączonymi obliczeniami sprawdzającymi audytowane systemy. Obliczenia mogą zawierać np. sprawdzenie poprawności doboru urządzeń, orurowania, aparatów, przewodów, kabli i elementów zabezpieczających oraz koordynację ich nastaw.
   3. Ocena poprawności zastosowanych rozwiązań pod względem niezawodności i bezpieczeństwa klimatyzacji w oparciu wskazane normy i dobre praktyki.
  4. analiza efektywności:
   1. Określenie maksymalnej wydajności chłodzenia i aktualnego obciążenia cieplnego systemu klimatyzacji.
   2. Rejestracja temperatur w różnych częściach klimatyzowanego pomieszczenia i w obrębie szaf ze sprzętem IT.
   3. Sprawdzenie przepływów powietrza w różnych częściach klimatyzowanego pomieszczenia i w obrębie szaf ze sprzętem IT.
   4. Obliczenie wartości współczynników PUE (Power Usage Effectiveness) i RCI (Rack Cooling Index).
   5. Wykonanie studium koncepcyjnego ukierunkowanego na poprawę efektywności istniejącego systemu klimatyzacji – wraz ze wstępną analizą kosztową.
  5. prace końcowe:
   1. Sporządzenie wstępnej wersji raportu z przeprowadzonego audytu i prezentacja wyników audytu klientowi.
   2. Sporządzenie końcowej wersji raportu i przekazanie klientowi.
 3. Korzyści dla klienta
  ​Oferowana usługa audytu może wynikać z różnych potrzeb klienta. Jej głównym celem biznesowym może być:
  1. zdiagnozowanie i usunięcie nieprawidłowości w pracy systemu;
  2. ocena ryzyk związanych z eksploatacją istniejącego systemu klimatyzacji;
  3. pro aktywna, okresowa ocena stanu systemu pod kątem niezawodności, dostępności, skalowalności, planowanej rozbudowy, …;
  4. ocena efektywności pracy systemu i uzyskanie zaleceń, co do jej poprawy;
  5. ocena niezawodności i dostępności systemu na potrzeby usług świadczonych przez klienta dla podmiotów trzecich.
   W każdym z tych przypadków realizacja wniosków i rekomendacji zawartych w audycie przekłada się na bieżące lub przyszłe korzyści finansowe klienta.
 4. Warunki realizacji
  1. właściwy zakres prac:
   Audyt może ograniczać się jedynie do wybranych jego elementów, jak też może zostać rozszerzony o dodatkowe wymagania klienta. We wstępnej fazie ofertowania/realizacji prac istotnym jest zebranie i uporządkowanie informacji definiujących występujące problemy i oczekiwane cele audytu.
  2. termin i czas trwania:
   Termin wykonywania audytu zawsze podlega uzgodnieniu z klientem, szczególnie w przypadku systemów pracujących w sposób ciągły. Bazą do ustaleń jest harmonogram prac. Podstawową zasadą jest minimalizowanie ryzyka i potrzeby wyłączeń badanego systemu. Czas trwania audytu wynika z zakresu prac i przyjętego harmonogramu.
  3. forma prezentacji wyników:
   W wyniku audytu powstaje raport w wersji drukowanej oraz kopia elektroniczna w formacie PDF, w ilościach określonych umową.
  4. zasada poufności działań:
   Audytorzy zapewniają obiektywną ocenę badanych systemów, pracują w roli ekspertów i wydają raport końcowy w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. EST Energy gwarantuje, że wiedza zdobyta w trakcie audytu nie będzie służyła innym celom i nie będzie dalej wykorzystywana i rozpowszechniana.
  5. gwarancja bezpieczeństwa:
   EST Energy stosuje tylko sprawdzone procedury weryfikacji i testowania. Audytorzy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo zarówno w zakresie BHP, jak też audytowanych systemów.
  6. cena sprzedaży:
   Cena audytu jest uzależniona od zakresu prac projektowych, stopnia komplikacji systemu i uzgodnionego harmonogramu prac.
Ogólne warunki zamówienia RODO