Audyt systemu zasilania

 1. Cel działania
  1. analiza niezawodności i dostępności:
   Podstawowym celem tego rodzaju audytu jest weryfikacja zgodności systemu zasilania z obowiązującymi standardami prawnymi, organizacyjnymi oraz stosowanymi „dobrymi praktykami”. Audyt oprócz oceny systemu zawiera także propozycje zmian technicznych, organizacyjnych i/lub proceduralnych. Analiza niezawodności i dostępności systemu zasilania jest wykonywana z zastosowaniem wysokospecjalizowanego programu komputerowego, który wyznacza prognozę niezawodności systemu w oparciu o metodę Monte Carlo.
  2. analiza statyczna i dynamiczna:
   Analiza statyczna i dynamiczna jest ważnym elementem badania systemu zasilania pod kątem poprawności jego funkcjonowania. Ma zastosowanie kontrolno-diagnostyczne. Pozwala na szybką ocenę stanu systemu oraz na zlokalizowanie przyczyn ewentualnych problemów i zakłóceń. Pozwala ocenić efektywność systemu oraz możliwość dalszej jego rozbudowy.
  3. analiza termiczna:
   Analiza termiczna jest istotnym elementem badania urządzeń w zakresie ich sprawności energetycznej i poprawności ich funkcjonowania. Może mieć zastosowanie prewencyjne, pozwalające na wcześniejsze wychwycenie problemów i zapobieganie potencjalnym, zbliżającym się awariom. Celem analizy jest ocena stanu badanego urządzenia, jak też – w przypadku stwierdzonych problemów – wskazanie konkretnych rozwiązań i działań korygujących.
 2. Zakres prac
  1. prace wstępne:
   1. Przegląd istniejącej dokumentacji technicznej (projektów technicznych, schematów, notatek, protokołów i innych dokumentów).
   2. Szczegółowa analiza dokumentacji związanej z pojedynczymi punktami awarii oraz ze zgłoszonymi i/lub stwierdzonymi problemami w pracy systemu.
   3. Ogólny przegląd systemu zasilania (rozdzielnie i stacje transformatorowe, linie przesyłowe energii – kable i szynoprzewody, zasilacze UPS, przełączniki statyczne, agregaty prądotwórcze, …).
   4. Dokładna weryfikacja porównawcza zgodności aktualnej dokumentacji technicznej ze stanem rzeczywistym – inwentaryzacja w wymaganym zakresie.
   5. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.
  2. analiza niezawodności i dostępności
   1. Wykonanie testów sprawdzających, potwierdzających poprawność działania urządzeń (np. test startu generatora po zaniku zasilania podstawowego, test działania układu SZR w rozdzielni, testy zasilaczy UPS itp.).
   2. Wykonanie dokumentacji poinwentaryzacyjnej z załączonymi obliczeniami sprawdzającymi audytowane obwody. Obliczenia mogą zawierać np. sprawdzenie poprawności doboru urządzeń, aparatów, przewodów, kabli i elementów zabezpieczających oraz koordynację ich nastaw.
   3. Analityczna ocena poprawności zastosowanych rozwiązań pod względem niezawodności i bezpieczeństwa zasilania w oparciu o symulację komputerową.
  3. analiza statyczna i dynamiczna:
   1. Wykonanie testów sprawdzających, potwierdzających poprawność działania urządzeń, występowanie zakłóceń (np. test startu generatora po zaniku zasilania podstawowego, test działania układu SZR w rozdzielni, testy zasilaczy UPS itp.).
   2. Monitoring i jednoczesna rejestracja wybranych parametrów systemu zasilania (napięcie, prąd, moc czynna, moc bierna, współczynnik mocy, współczynnik przewymiarowania K, współczynnik szczytu, …). Możliwość generowania automatycznych raportów pozwalających na dalszą, szczegółową analizę.
   3. Analiza składowych harmonicznych w prądzie i napięciu oraz wykrywanie i rejestracja chwilowych, szybkich zakłóceń (przepięcia, zaniki, impulsy).
  4. analiza termiczna:
   1. Ogólny przegląd systemu zasilania kamerą termowizyjną (rozdzielnie i stacje transformatorowe, linie przesyłowe energii – kable i szynoprzewody, zasilacze UPS, przełączniki statyczne, agregaty prądotwórcze, …).
   2. Wykonanie pomiarów (wizualizacja temperatury) wybranych urządzeń i ich elementów.
    UWAGA: Badanie termowizyjne jest bezdotykowe – pozwala na zdalną kontrolę obiektów. Sprawdzenie stanu badanych urządzeń odbywa się w czasie rzeczywistym, w nominalnych warunkach pracy.
  5. prace końcowe:
   1. Sporządzenie wstępnej wersji raportu z przeprowadzonego audytu i prezentacja wyników audytu klientowi.
   2. Sporządzenie końcowej wersji raportu i przekazanie klientowi.
 3. Korzyści dla klienta
  Oferowana usługa audytu może wynikać z różnych potrzeb klienta. Jej głównym celem biznesowym może być:
  1. zdiagnozowanie i usunięcie nieprawidłowości w pracy systemu;
  2. ocena ryzyk związanych z eksploatacją istniejącego systemu zasilania;
  3. pro aktywna, okresowa ocena stanu systemu pod kątem niezawodności, dostępności, skalowalności, planowanej rozbudowy, …;
  4. ocena efektywności pracy systemu i uzyskanie zaleceń, co do jej poprawy;
  5. ocena niezawodności i dostępności systemu na potrzeby usług świadczonych przez klienta dla podmiotów trzecich.
   W każdym z tych przypadków realizacja wniosków i rekomendacji zawartych w audycie przekłada się na bieżące lub przyszłe korzyści finansowe klienta.
 4. Warunki realizacji
  1. właściwy zakres prac:
   Audyt może ograniczać się jedynie do wybranych jego elementów, jak też może zostać rozszerzony o dodatkowe wymagania klienta. We wstępnej fazie ofertowania/realizacji prac istotne jest zebranie i uporządkowanie informacji definiujących występujące problemy i oczekiwane cele audytu.
  2. termin i czas trwania:
   Termin wykonywania audytu zawsze podlega uzgodnieniu z klientem, szczególnie w przypadku systemów pracujących w sposób ciągły. Bazą do ustaleń jest harmonogram prac. Podstawową zasadą jest minimalizowanie ryzyka i potrzeby wyłączeń badanego systemu. Czas trwania audytu wynika z zakresu prac i przyjętego harmonogramu.
  3. forma prezentacji wyników:
   W wyniku audytu powstaje raport w wersji drukowanej oraz kopia elektroniczna w formacie PDF, w ilościach określonych umową.
  4. zasada poufności działań:
   Audytorzy zapewniają obiektywną ocenę badanych systemów, pracują w roli ekspertów i wydają raport końcowy w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. EST Energy gwarantuje, że wiedza zdobyta w trakcie audytu nie będzie służyła innym celom i nie będzie dalej wykorzystywana i rozpowszechniana.
  5. gwarancja bezpieczeństwa:
   EST Energy stosuje tylko sprawdzone procedury weryfikacji i testowania. Audytorzy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo zarówno w zakresie BHP, jak też audytowanych systemów.
  6. cena sprzedaży:
   Cena audytu jest uzależniona od zakresu prac projektowych, stopnia komplikacji systemu i uzgodnionego harmonogramu prac.
Ogólne warunki zamówienia RODO