Profesjonalne usługi projektowe

 1. Cel działania
  Podstawowym celem oferowanych usług jest przygotowanie jedno- lub wielobranżowej dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej obiektu, która pozwoli klientowi zaplanować, zoptymalizować i zrealizować inwestycję. Inwestycją może być budowa nowego systemu/obiektu, jak też modernizacja istniejącego.
  Wyróżnia się następujące rodzaje dokumentacji projektowych:
  1. Studium Wykonalności:
   wstępna faza prac projektowych, której celem jest doprecyzowanie wymagań inwestora i ocena możliwości ich realizacji w aspekcie dostępnej lokalizacji, preferowanych technologii, planowanego budżetu i oczekiwanego czasu wykonania;
  2. Projekt Koncepcyjny:
   projekt wykonywany w oparciu o wytyczne i założenia inwestora, którego celem jest uszczegółowienie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i związanych z nimi decyzji technicznych - następuje dobór technologii i głównych elementów poszczególnych systemów; elementem projektu koncepcyjnego może być analiza techniczno-ekonomiczna oparta na kryteriach uzgodnionych z inwestorem;
  3. Projekt Przetargowy:
   projekt, którego celem jest zdefiniowanie przedmiotu przetargu i ujednolicenie warunków sporządzenia ofert; projekt przetargowy standardowo obejmuje opisy, rysunki, przedmiary robót oraz kosztorysy;
  4. Projekt Budowlany:
   projekt obiektu (projekt branżowy) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego celem jest uzyskanie formalnego pozwolenia na budowę; stanowi rozwinięcie projektu koncepcyjnego; zawiera stosowne operaty, raporty, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia;
  5. Projekt Wykonawczy:
   uszczegółowiony projekt budowlany, projekt obiektu (projekt branżowy) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego celem jest dostarczenie wykonawcy niezbędnych informacji umożliwiających realizację inwestycji; projekt wykonawczy nie obejmuje rysunków warsztatowych, montażowych, projektów organizacji prac, zabezpieczenia prac itp.;
  6. Dokumentacja Powykonawcza:
   dokumentacja uzupełniająca projekt budowlany i projekt wykonawczy o zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestycji; zawiera stosowne protokoły, certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń, karty gwarancyjne i deklaracje;
  7. Dokumentacja Jednostadiowa:
   dokumentacja jednostadiowa jest wykonywana w przypadku małych lub nieskomplikowanych inwestycji, dla których zbędne jest opracowywanie niektórych zadań projektowych; zawiera te elementy projektu wykonawczego, które są niezbędne do podjęcia przez inwestora odpowiednich decyzji, uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz poprawnej realizacji inwestycji.
 2. Korzyści dla klienta
  Oferowany przez EST Energy pakiet usług projektowych zapewnia klientowi szereg dodatkowych korzyści:
  1. pracując z klientem współtworzymy założenia projektowe;
  2. integrujemy poszczególne systemy i branże w jedno rozwiązanie, w jeden obiekt;
  3. prace projektowe prowadzimy w oparciu o najnowsze normy i najlepsze praktyki;
  4. optymalizujemy projekty pod kątem kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych – wyceniamy te koszty;
  5. optymalizujemy projekty pod kątem wymogów bezpieczeństwa, niezawodności, skalowalności, planowanej rozbudowy itp.;
  6. współpracując z czołowymi producentami sprzętu i dostawcami usług projektujemy poszczególne systemy na bazie najnowszych rozwiązań;
  7. zapewniamy nadzór autorski nad prowadzoną inwestycją;
  8. zapewniamy możliwość kompleksowej obsługi projektu inwestycyjnego klienta, tzn. wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, realizację inwestycji i późniejszą obsługę serwisową SLA infrastruktury technicznej.
   W każdym z tych przypadków powierzone EST Energy zadania przekładają się na bieżące lub przyszłe korzyści finansowe klienta.
 3. Warunki realizacji
  1. właściwy zakres prac:
   Prace projektowe mogą ograniczać się jedynie do wybranej branży, jak też mogą zostać rozszerzone o dodatkowe wymagania klienta. We wstępnej fazie ofertowania/realizacji prac istotne jest zebranie i uporządkowanie założeń projektowych i oczekiwań inwestora.
  2. termin i czas trwania:
   Termin wykonania dokumentacji projektowej zawsze podlega uzgodnieniu z inwestorem, szczególnie w przypadku konieczności pozyskania pozwoleń i uzgodnień administracyjnych. Bazą do ustaleń jest harmonogram prac. Czas trwania prac wynika z ich zakresu oraz z przyjętego harmonogramu.
  3. forma prezentacji wyników:
   W wyniku prac powstaje dokumentacja projektowa w wersji drukowanej oraz kopia elektroniczna w formacie PDF, w ilościach określonych umową.
  4. zasada poufności działań:
   EST Energy gwarantuje, że wiedza zdobyta w trakcie prowadzonych prac projektowych, która stanowi tajemnicę klienta, nie będzie służyła innym celom i nie będzie dalej wykorzystywana i rozpowszechniana.
  5. gwarancja bezpieczeństwa:
   Projektanci EST Energy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Gwarantuje to realizację projektów spełniających oczekiwania klienta oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami.
  6. cena sprzedaży:
   Cena projektu jest uzależniona od zakresu prac projektowych, stopnia komplikacji systemów i uzgodnionego harmonogramu prac.
Ogólne warunki zamówienia RODO